Hard Candy

34 teksty – auto­rem jest Hard Can­dy.

* * *

Wśród sza­rych myśli łąk,
pod ko­niec słońca dni
pa­pieros rękę trzyma,
by nie opadła w mrok
Roz­pacz ot­wiera okno
i na­gi płynie ból... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 września 2015, 14:27

Ni­cość, to coś w czym brak te­go czegoś 

myśl
zebrała 10 fiszek • 7 czerwca 2011, 21:13

Jeżeli już cze­goś masz się bać, to nie oba­wiaj się jut­rzej­sze­go płaczu, lecz po­wodu dla które­go masz płakać. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 marca 2011, 22:18

Mgła sta­je się co­raz bar­dziej gęsta, nie rzed­nie, a mo­je życie co­raz bar­dziej blednie. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 16 marca 2011, 18:16

Jes­teś moim skar­bem nie naj­cenniej­szym - bezcennym.

*D 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 stycznia 2011, 14:42

Uwol­nić się od rzeczy­wis­tości, spoj­rzeć pros­to w oczy marzeniom. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 11 grudnia 2010, 20:27

Dlacze­go słysząc krzyk ro­zumu - Przes­tań! Słucha­my szep­tu ser­ca - Zos­tań ? 

myśl
zebrała 60 fiszek • 24 listopada 2010, 13:41

Król marzeń - błaz­nem w rzeczywistości 

myśl
zebrała 37 fiszek • 23 listopada 2010, 15:22

Poz­wo­liłeś mi nie tyl­ko dot­knąć miłości, ale również poczuć jej stratę. Te­raz, niena­widzę Cię z całego serca...*...[M] 

myśl
zebrała 20 fiszek • 9 listopada 2010, 16:53

Kto na­zywa się kim­kolwiek, za­pew­ne nim nie jest. To prze­de wszys­tkim trze­ba wie­dzieć, a kiedy już się to wie, można się bar­dzo po­mylić, bo zdarza się również, że ktoś kto na­zywa się kim­kolwiek, właśnie nim jest
*Cy­tat autor­stwa mo­jego sios­trza­nego kontrastu.
- Marta 

myśl
zebrała 25 fiszek • 20 października 2010, 15:54

Hard Candy

" Gdy byłem w twoim wieku, miałem szesnaście lat. " — Woody Allen

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hard Candy

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

14 września 2015, 16:52nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Wśród sza­rych myśli łąk, pod [...]

14 września 2015, 14:27Hard Can­dy do­dał no­wy tek­st Wśród sza­rych myśli łąk, pod [...]